• Bansko, Krastyu Asenov Str. 13
  • hotel_pirina@abv.bg
  • +359 898 601 021