• Bansko, Krastyu Asenov Str. 13
  • hotel_pirina@abv.bg
  • +359 898 601 021

Pirina Club Hotel

  • Bansko, Krastyu Asenov Str. 13

  • +359 898 601 021

  • hotel_pirina@abv.bg

  • 41.8354° N, 23.4795° E